Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitud d'informació sobre si les dades de la persona interessada estan sent objecte de tractament i, en cas de ser-ho, la finalitat del tractament, així com la informació sobre l'origen de les dades i les comunicacions realitzades o que es preveu realitzar.

Qui ho pot demanar?

El titular de les dades.

Quan el titular de les dades sigui un menor d'edat o es trobi en situació d'incapacitat podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d'acreditar aquesta condició.

Aquest dret també podrà exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l'exercici d'aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, aportant còpia del document d'identitat del titular de les dades i document que acrediti la representació conferida per aquest.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar

- DNI, passaport o document equivalent.

- Acreditació poders de representació (en cas de menor d’edat o persona incapacitada)

Normativa

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , mitjançant el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït

Organisme responsable

Alcaldia

Termini de resolució

1 mes

Lloc on es pot fer

Servei d'Atenció al Ciutadà

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis