Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal


En que consisteix el tràmit?

Sol·licitar l'exercici del dret del titular de les dades a que es modifiquin les dades que siguin inexactes o incompletes.

Qui ho pot demanar?

El titular de les dades.

Quan el titular de les dades sigui un menor d'edat o es trobi en situació d'incapacitat podrà exercir aquest dret el seu representant legal, que haurà d'acreditar aquesta condició.

Aquest dret també podrà exercir-se a través de representant voluntari, expressament designat per a l’exercici d’aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, aportant còpia del document d'identitat del titular de les dades i document que acrediti la representació conferida per aquest.

Com es pot fer?

Presencialment: Presentant la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament.

Documentació que cal aportar

- DNI, passaport o document equivalent.

- Acreditació poders de representació (en cas de menor d’edat o persona incapacitada)

- Acreditació / justificació de les dades que es demana rectificar

Normativa

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , mitjançant el qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Preu

Gratuït

Termini de resolució

10 dies

Organisme responsable

Alcaldia

On es pot fer

Servei d'Atenció al Ciutadà

Com es pot fer?

Presencialment

SERVEI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC) Finestra nova

Teléfon: 934832600
Correu e.: sac@badalona.cat

Adreça: pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Bxs.
Codi postal: 08911

Horari: De l'1 d'oct. al 31 de maig, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18.30 h. De 1 de juny a 30 de set, de dl a dv de 8.30 a 13.30 h i dj de 16 a 18 h Nadal, Setmana Santa i agost dj tarda tancat.


Impresos i formularis